Zmiany zasad obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie
Ważne informacje
- Od 26.10.2020 do 08.11.2020 szkoła przechodzi na system nauczania zdalnego w klasach IV-VIII
- Uczniowie w godz. 8.00-16.00 mają zakaz poruszania się w przestrzeni publicznej. Jest to czas wypełniania obowiązków szkolnych.
- Zajęcia będą odbywać się przy pomocy platformy Teams lub w razie problemów technicznych przy pomocy wcześniej ustalonych z nauczycielami platform.
- Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
- Lekcje będą odbywały się wg planu zajęć.
- Prace domowe będą zadawane przez platformy i dziennik elektroniczny
- Lekcje zaczynają się równo z dzwonkiem tak jak w szkole.
Kontakty rodziców z nauczycielami odbywać się będą przez dziennik elektroniczny w godz. 8.00-16.00
Informacje dotyczące zmian zatwierdzonych przez MEN będą wysyłane przez dziennik elektroniczny.

Dyrektor PSP w Częstoniewie - Ewa Głowacka